wayjeparanegriku

Just another WordPress.com site

Materi Pelajaran Agama Islam kls XI

BAB 13
PERKEMBANGAN ISLAM PADA MASA MODERN

Masa modern Dalam sejarah Islam dimulai: tahun 1800 masehi sampai sekarang, yang ditandai dengan gerakan pembaharuan dalam berbagai bidang. Saat Islam mengalami kemunduran, bangsa Eropa mengalami kemajuan dalam eksosbud ip tek. Kemajuan itu menjadi kekuatan politik yang mencengkram Asia, afrika, Amerika dibawah koloniallisme dan emperialisme.
Barulah, pada abad ke 20 M, dunia Islam bangkit memerdekakan negerinya dari penjajah. Adapun inspirasi kebangkitan dimulai pada saan Napoleon Bonaparte menduduki Mesir tahun 1798 M. meskipun pendudukan tersebut tidak berlangsung lama. Tetapi hal itu meninggalkan kesan yang mendalam pada diri umat Islam tentang kemajuan Eropa dan ketertinggalan peradaban kaum muslim. Kesadaran ini berubah menjadisebuah upaya dan agenda besar umat islam di abad modern ini guna melakukan pemmbaharuan medornisasi.

A. Perkembangan agama, politik dan ekonomi.
1. perkembangan agama
Pembaharuan dikenal dengan nama tajdid. Yaitu sebagai upaya aktifitas untuk mengubah kehidupan umat Islam dari keadaan yang sedang berlangsung kepada keadaan yang hendak diwujudkan demi upaya kesejahteraan. Kata pembaharauan disepakati oleh para disebut” Modernisasi” yaitu ajaran Islam yang bersifat relative dan terbuka untuk perubahan serta pembaharuan, asalkan sesuai atau tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Tokoh pembaharu yaitu Muhammad Abdul Wahab 1703-1787 M., (gerakan Wahabiyah) berasal dari Najed Arab Saudi. Pemikirannya: upaya untuk memperbaiki kedudukan umat Islam dan merupakan reaksi terhadap paham tauhid yang terdapat di kalangan umat Islam saat itu. Paham tauhid mereka telah bercampur dengan ajaran-ajaran Tarikat yg tersebar didunia Islam.
Pokok-pokok pemikiran Muhammad Abdul Wahab:
• Yang harus disembah adalah Allah, dan orang yang menyembah kepada selainnya adalah musrik.
• Banyak orang meminta-minta pertolongan kepada syekh, wali dll, ini adalah musrik.
• Menyebut nama nabi, syekh, atau malaikat dalam pengantar doa juga dikatakan sebagai syirik
• Bernazar kepada selain Allah adalah syirik.
• Memperoleh pengetahuan selain dari Al Qur’an, Al Hadits, dan qiyas merupakan merupakan kekufuran.
• Tidak percaya kepada qada dan qadar Alla merupakan kekufuran.
• Menafsirkan Al Qur’an dengan takwil atau interpretas bebas juga termasuk kekufuran.
Pemikiran M. Abdul Wahab membawa perubaha:
• Hanya Al Qur’an dan hadits yang merupakan sumber asli ajran-ajaran Islam. Pendapat para ulama bukanlah merupakan sumber.
• Taklid kepada ulama tidak dibenarkan.
• Pintu jihad senantiasa terbuka dan tidak tertutup.
Pemikiran M Ab. Wahab juga berkembang di Indonesia yang awalnya dibawa oleh: H. Miskin, H Piobang, H. Sumantik (Minangkabau). Ikut dalam perlawanan mengusir penjajah Belanda.

2. Perkembangan Politik
– Persoalan internasional politik Islam.: Jamalludin Al Afgani merupakan tokoh penggagas internasionalisme Islam secara politik. Umat islam harus menyatukan barisan dan kekuatan alam satu Pan-Islamisme.
– Persoalan hubungan agama dengan konsep Negara dalam Islam: respon umat islam dalam hal ini ada tiga bentuk: dar kalangan modernis, revivalis dan sekularis. Menurut kalangan revivalis , bentuk Negara Islam harus dikembalikan ke dalam bentuk pengalaman awal sejarah umat Islam masa rasul dan khulafaurrasyidin. Tokohnya abdul a’la Al Maududi, kedaulatan tertinggi dalam Islam adalah Tuhan. All Qur’an harus menjadi konstitusi dasar suatu Negara Isla.
– Kalangan modernis, setuju kepada format awal sejarah islam dengan mengelola kehidupan politik a dalah tepat, dg mempertimbangkan kondisi saat ini, bentuk Negara diserahkan kepada jamannya masing2. yang penting landasan politiknyay harus mempunyai landasan etik Islam yang kuat.
– Kalangan sekularis, dimualli dengan menjelaskan kepemimpinan Nabi, Ali Abdurraziq sampai pada kesimpulan bahwa umat Islam tidak mengatur masalah-masalah kenegaraan, tidak memerintahkan, dan tidak melarangnya. Hal ini tampak dalam kepemimpinan Nabi Muhammad yang murni bersifat keagamaan. Nabi Muhammad dalam pandangan Ali Adurraziq, masalalah kenegaraan diserahkan sepenuhnya kepada umat Islam secara rasional dan berdasarkan pengalaman historisnya masing-masing mengatur, mengolola dan mepormat negaranya.
3. Perkembangan ekonomi: oleh kerajaan Utsmani
– Menguasai jalur perdagangan: laut hitam, Aegean, laut tengah venesia dan Genoese.
– Bebagai produk dari Iran, teluk Persia, laut merah, mesir, membanu kerajaan Utsmani menjadi pusat perdagangan yang makmur.
– Beberapa rute hajji menjadikan pertukaran perdagangan. Antara mekkah, madinah, dan pihek kerajaan ustmani.
– Dalam abad ke 15-16 Basrah Irak menjadi pusat perdagangan terbesar di Anatolia, dan dermaga tersebas dalam pertukaran berang dari negeri timur ke Istambul, Polandia, dan Rusia.
– Namun pada abad ke 17 dan 18 terjadi perpecahan dan peperangan antara petinggi pusat dan petinggi loka dalam perebutan pajak produksi penduduk.

B. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
Islam sangat mendukung kemajuan ilmu pengetahuan., oleh karena itu islam menghendaki manusia menjalankan kehdupan pada rasionalitas atau akal dan iman. Pencari ilmu akan diberi derajat tinggi. Islalm menganjurkan agar manusia tidak merasa puas dengan ilmu, QS Lukman 27.
Bangsa Turki berhasil mendirikan 2 dinasti yaitu Saljuk dan Turki Utsmani. Di dunia Islam, Ilmu pengetahuan tokoh-tokohnya: Jamaludin Al Afgani.Iran 1838-1897.Muhamad Abduh Mesir 184-1905. Muhammad Rasyid Ridha Suriah 1865-1935. Toha Husain Mesir selattan 1889-1973. Sayyid Qutb Mesir 1906-196, Yusuf al Qadawi. Sir Sayyid ahmad Khan India 1817-1898. sir Muhammad Iqbal 1873-1938. Mohammad ali Pasha mendirikan sekolah teknik dan mengirimkan 4000 pelajar ke Erropa.
Pembaharuan di Indonesia yaitu gerakan Perang Paderi, Indonesia mendapat kedudukan Mulaia, munculnya berbagai organisasi.
Yaitu: Jamiatul Khair 1905, lembaga pendidikan dan pengkaderan generasi muda di Jakarta..
Jam’iyah NU, 13 Januari 1926 di Surabaya, Al Irsyad 1914 M Ahmad Sukarti Jakarta. Persatuuan Islam Persis di Jakarta 1923 Ahmad Hasan. Sarikat Dagang Islam 1911 haji Samanhudi solo. Muhamadiyah 18 Nof 1912 KH Ahmad Dahlan di Yogyakarta.
Matla’ul Anwar 1905 di Menes Bantenn Syekh Sulaiman Ar Rasul 1928. persatuan muslim Indonesia/ Permi 22 mart 1930 di Bukittinggi oleh Mukhtar Lutfi.Gerakan tarbiyah/Perti di Sumbar oleh syek Sulaiman Ar Rasul th 1928.
Masjid islam Ala Indonesia oleh KH. Ahmad Dahlan dan KH. Mansur 1937.

Tugas: uraikan beberapa hal positif dari biografi seorang tokoh yang pernah kamu baca.

C. Perkembanagan seni dan budaya
Kebudayaan Turki merupakan perpaduan antara kebudayaan Persia, Bizantium dan Arab. Dari keb Persia mereka banyakmenerima ajaran-ajaran etika dan tatakrama. Kemiliteran dari kerajan Bizantium, sedangkan dari Arab mereka mendapatkan prinsip /ekonomi, kemasyarakatan dan ilmu pengetahuan.
Orang-orang turki Usmani dikenal, mudah berasimilasi dg bangsa lain, terbuka.

Tugas. Sebutkan cita2 mu dalam upaya memperikan kontribusi/sumbangsih terhadap perkembangan Islam, terutama bergna untuk lingkungan sekotarmu.

D. Hikmah perkembangan islam pada masa modern
1. sejarah dikemukakan dalam Al Quran sebagai kisah atau peristiwa yang dialami manusia dimasa lalu.kita bias mengambil pelajaran, mengantisipasi kekeliruan, dan agar tidak terulang lagi kegagalan dimasa lalu.
2. pelajaran yang diambil dari sejarah dapat menjadi pilihan ketika mengambil sikap.
3. pembaharuan akan memberikan manfaat berupa inspirasi untuk mengadakan perubahan2 sehingga suatu pekerjaan akan menjadi efektif dan efisien.
4. dalam sejarah dikemukakan pula masalah social, politik yang terdapat dikalangan bangsa2 terdahulu. Semua itu agar menjadi perhatian dan menjadi pelajaran ketika menghadapi masalah yang mungkin terjadi.
5. perubahan mempunyai pengeruh besar pada setiap pemerintahan.
6. corak atau bentuk Negara dianggap kalangan tertentu bukan persoalan agama, tetapi termasuk persoala duniawi, sehingga hal itu diserahkan kepada manusia untuk menentukannya. Hal ini dilakukan oleh Mustapa Kemal Pasya, dalam mengahapuskan sisttem kekhalifahan dari kerajaan Usmadi.
Beberapa perilaku yang merupakan cerminan terhadap penghayatan akan sejarah perkembangan Islam pada masa pembaharuan.
1. menyikapi kejadian masa lalu dengan sikap sabar dan menanamkan jihad yang sesuai dengan ajaran Al Quran dan hadits.
2. sejarah dapat dijadikan sumber inspirasi untuk mempuat langkah-langkah inovatif agar kehidupan manusia dapat damai seahtera, dunia akhirat.
3. memotivasi diri terhadap masa depan agar memperoleh kemajuan serta mengupayakan agar sejarah yang mengandung nilai negative tidak akan terulang kembali.
4. membangun masa depan berdasarkan pijakan-pijakan yyang telah ada dimasa lalu sehingga dapat membangun Negara yang senantiasa menjadi Negara yang baik dan mendapat ampunan dari Allah.
5. ilmu pengetahuan dan teknologi di masa pembaharuan cukup canggih dan menakjubkan sehingga melalui proses belajar akan dapat diperoleh kemajuan yang lebih baik bagi generasi2 muslim di masa depan.

BAB 12
KHOTBAH, TABLIG DAN DA’WAH

A. PENGERTIAN KHOTBAH, TABLIG DAN DA’WAH.
Khotbah-kataba yaktubu, khutbatan artinya pidato. Khotbah merupakan kegiatan berda’wah atau mengajak orang lain untuk meningkatkan kualitas takwa dan memberi nasihat yang isinya merupakan ajaran agama. Khotbah dlaksanakan pada Ahalat Jum’at, Idul fitri dan idul adha, orang yeng memberi khotbah disebut Khatib.
Syarat Khatiib:
– laki-lakii sewasa
– mengetahui ajaran islam.
– Mengetahui syart rukun dan sunnah kotbah jum’at.
– Mampu / fasih berbicara didepan umum, membaca/ membawa ayat alqur’an dengan baik dan benar.
Fungsi khotbah jum’at bagi individu dan social kemasyarakatan:
– pengajaran tentang rukun dan sunnah, bacaan Ibadah.
– Mendorong jemaah untuk meningkatkan ketakwaan..
– Berjuang menggiatkan dan dan membudayakan syariat islam.
– Mengingkatkan amar ma’ruf nahi mungka.
– Informasi mengenai perkembangan ilmu pengetahuan
– Meningkatkan amar ma’ruf dan mencegah kemungkaran.
– Merupakan kesempurnaan shalat jum’at karena shalat jum’at hanya dua rakaat.
– Mengingatkan kaum muslim untuk meningkatkan ketakwaan.
– Menngkatkan amal shaleh. Menegakkan keadilan dan kesejahteraan dalam masyarakat
– Meningkatka akhlakul karimah dlam kehidupan bermasyarakat , pribadi, berbangsa dan bernegara.
– Meningkatkan kemauan untukmenuntut ilmu dan menambah wawasan umu/ agama.
– Meningkatkan ukhuwah islamiyah
– Mengigatkan kakum muslim agar rajin dan giat bekerja,
– Mengingatkan kaum musllim tentang ajaran islam., baik perintah/ larangannya.
Syarat khotbah jum’at:
– dilaksanakan dalam bangunan yang dipakai untuk shalat jum’at.
– dismpaikan degan berdir jika mampu, terlebih dahulu memberi salam.
– Khotbah dibawakan dengan cepat, namun teratur dan tertib. Setelah khotbah selesai segera dilaksanakan shalat jm’at.
– Rukun khotbah dengan bahasa Arab, sedangkan materi khotbahnya boleh dg bahasa setempat.
– Khotbah dilaksanakan setelah tergelincir matahari(masuk wktu zhuhur) dilaksanakan sebelum shalat jum’at.
– Khotbah disampaikan dengan suara ang lantang dan tegas.
Rukun khotbah jumat:
– Hamdalah
– Shalawat nabi
– Syahadatain yaitu syahadat tauhi dan syahadat rasul
– Berwasiat atau memberi nasihat tentang ketakwaan, aqidah syariah dan muamalah.
– Membaca ayat alqur’an dalam salah satu khotbah pada khotbah yang bertama (yang lebih baik).
– Mendoakan kaum muslimin dan m uslimat.
Sunnah khotbah jumat’
– disampaikan diatas mimbar, tempat yang sedikit lebih tinggi dari jemaah salah jum’at.
– Khotbah disamapikan dengan terang, jelas, tegas, fasih, berurutan, sistematik, mudah dipahami tidak lerlalu panjang.
– Khatib selalu menghadap kearah jemaah.
– Memberi salam.
– Duduk sebentar diatas kursi mmbar setelah mengecapkan salam dan pada waktu azan disuarakan.
– Membaca surah al Ikhlas ketidak duduk diantara dua khotbah.
– Khatib menertibkan rukun khotbah, terutama shalawat nabi,
Tablig.-ballaga-yuballigu-tabligan yang artinya menyampaikan. Berarti menyampaikan ajaran2 islam yang diterima dari Allah, kepada umat manusia untuk dijadikan pedoman dan dilaksanakan agar memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat. Sisi pokok nya: amar ma’ruf , nahi mungkar, yang menyampaikan disebut mubaligh/ mubalighah.
QS Al Maidah 67, al Qhasas:56, An Nahal: 125.
Metode tablig: brbicara atau bertablighlah kalian kepada manusia menurut kadar kemampuan akal mereka.

Da’wah:-da’a-yadu-da’watan artinya mengajak, menyeru atau memanggil. Maksudnya menyeru seseorang atau mamsyarakat untuk mengikuti jalan yang sudah ditetentukan oleh Islam berdasarkan Al Qur’an, dan Hadits untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. QS AN Nahal:125, dan al Mudatsir 1-7.
Hal2 yang harus diperhatikan:
1. bersikap lemah lembut, tidak merusak Qs 7:56,74,85.
2. menggunakan akal dan selalu dalalm koridor Allah qz Yunus:100, ali Imran: 190-191, Qs :103.
3. bahasa nya mudah dimengerti Ad dkukhan 558, Maryam:97.
4. mengutamakan musyawarah dan diskusi Asyura:38, shad:18, ali Imran:159.
5. materi da’wah harus punya dasar hukumnya Qs 2:79, 4:59, An Nahal 125/128.
6. tidak meminta upah atas da’wah yang dilakukannya. As Syura:109, 127, 145, 168, 180, sad:86,
7. Ikhlas dan sabar QS 5:85, an nahal: 125-128.
8. tidak menghasut orang lain untuk bermusuhan, merusak dan berselisih, Al Hujurat :11-12.
9. melakukan da’wah disertai amal shaleh, atau perbuatan baik, QS 2:83,215, 3:92,133,134. 4:36
10. tidak menjelek-jelekkan atau membedakan orang lain. Al Qalam:52 Al Jasiyah:20, sad:87, 3:138.

Tugas apakah berda’wah itu mengajak orang yang beragama lain untuk masuk Islam? Jelaskan.menurut pandanganmu.

B. TATA CARA KHOTBAH, TABLIG DAN DA’WAH

Da’wah Tablig Khotbah
1. dapat dilakukan kapan saja.
2. tidak ada syarat dan rukunnya
3. tidak perlu ada mimbar
4. tidak dibatasi oleh waktu
5. boleh dilakukan oleh siapa saja.
6. oaring yang menyampaikan disebu Dai’/ dai’yah
7. dapat dilakukan tanpa melalui acara formal, kapansaja di manasaja, oleh siapa saja. 1. dapat dilakukan kapan saja.
2. tidak ada syarat dan rukunnya
3. bias menggunakan mimbar khusus ada yang tidak.
4. ada yang tidak terbatas ada yang dibatasi waktunya.
5. bias dilakukan oleh siapa saja.
6. orang yang melakukan ssebut mubalig/ mubaligah.
7. dapat menggunakan teknologi, lokakarya, sarasehan dsb 1. Dilaksanakan dg waktu tertentu, pd juma’, idul fitri, idul adha.
2. Ada syarat dan rukunnya.
3. ada mimbar khusus.
4. waktunya terbatas
5. dilakukan oleh seseorang yang memiliki kemampuan berorasi dan memiliki pengeahuan agama yang luas.
6. orang yang melakukan disebut khatib.
7. dilakukan secara khusus dan memiliki tata carra tertentu.

Berlatih berkotbah berarti berlatih berbicara depan umu. Antara lain visual 58%, vocal 3%, verbal 7%, apabila materi belum dikuasai, maka hendaknya menyusun konsep atau teks.
Unsure-unsur membuat naskah/ teks:
– memberikan slam,
– mengucapakan hamdalah dan puji2 an.
– Awali dengan menyampaikan ayat Al Qur’an,disertai dengan membaca ta’awud dan basmalah.
– Teks atau naskah materi khotbah setidaknya memenuhi beberapa unsure yaitu: kalimat pembuka, materi inti, kesimpulan, dan penutup.
– Mengucapkan 2 kallimat syahadat, shalawat atas nabi, beewasiat (meningkatkan takwa).

BAB 11
HUKUM ISLAM TENTANG PENGURUSAN JENASAH

            
              •  •          
185. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. dan Sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. barangsiapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, Maka sungguh ia Telah beruntung. kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan.

     •   •    
102. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepada-Nya; dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam.

HADITS RASUL: Nabi Muhammad saw. Berkata hendaklah kamu perbanyak mengingat mati. HR Ibnu majah..

A. HUKUM PENGURUSAN JENAZAH
Hukum mengurus jenazah: Fardu kifayah yaitu kewajiban yang sifatnya kolektif, namun apabila sudah ada beberapa orang yang mengurus jenazah maka gugurkan kewajiban baagi yang lainnyadalam daerah tsb. Kewajiban bagi hidup adalah, memandikan, mengkafani, menyalatkan dan menguburkan.

Tugas diskusi: mengapa orang mati syahid tidak dimandikan, selayaknya orang meninggal karena hal biasa, uraikan hikmahnya menurut pandanganmu.

B. TATA CARA PENGURUSAN JENAZAH
Memandikan jenasah:
– siapkan tempat yang layak, terjaga dari penglihatan orang lalu lalang.
– Siapkan peralatan atau perlengkapan: alas u mendikan jenazah, wadah, air secukupnya, sabun/ pembersih, kabu barus, air mawar/ daun bidara agar wangi/ tidak bau.
– Orang berhak memandikan adalah muhrimnya dari si mayit seperti orang tua, suami atau istri, anak, kerabat dekat, dll.
– Dalalmmemandikan jenasah hendakna mendahulukan angota-2 wudhu yang kanan/ sebelah kanan, memandkan jenazah hendaknya 3 kali atau lebih.. ketentuan aurat tetap berlaku ketika mandi.
– Sarat mayit yang dimandikan: Muslim/Muslimat, Bukan karena mati sahid, badan/ anggota tubuh masih ada walau tinggal sebagian.
Cara memandikannya:
– terlindung dari panas, hujan/ pandangan, diletakkan pada tempat yang lebih tinggi, seperti dipan/ balai2
– dimulai dg membaca basmalah.
– Jenasah diberi pakaian mandi (pakaian basahan)/ jarik/ sarung/ kain.
– Membersihkaan kotoran/ najis.
– Jenasah agak dianggak (agak didudukkan) perutnya diurut suupaya kotoran diperutnya keluar, bersihkan telinga, mulut, hidung, gigi.
– Menyiramkan air keseluruh tubuhnya hingga merata., sampai kekaki, dibershkan dengan sabun dan disiram kembali sampai bersih..
– Setelah diwudukan dan terakhir disiram dengan air yang dicampur dengan kapur barus, daun bidara, wawangian yang lainnya agar berbau harum.
– Dikeringkan dengan air dan handuk.
Cara mengkafani jenazah:
– siapkan kain kafan 3 helai (untuk laki2) sesuai ukuran panjang tubuhnya lebihi sekitar sejengkal atas dan bawah/ sejengkal setengah atas dan bawah.
– Kapas secukupnya.
– Bubuk cendana.
– Minyak wangi.
– Cara mengkafani:
– Kain kafan paling sedikit adalah 1 lembar, untuk menutupi seluruh tubuh jenazah, baik laki2 atau wanita.
– Kain kafan dihamparkan sehelai-sehelai dan ditaburkan harum-haruman seperti kapur barus dan sebaganya diatas tiap2 lapis itu. Jenazah diletakkan diatas kan tersebut. Kedua tangannya diletakkan ddiatas dadanya dan tangan kanan berada diatas tangan kiri.
– Adapun untuk jenazah wanita disunahkan untuk dikafani dengan lima lembar kain, yaitu kain basahan (kain alas), baju, tutup kepala, cadar, da kain yang menutupi seluruh tubuhna. Diantara beberapa lapisan kain diberi harum-2an. Caranya: kain pembungkus tubuh dihamparkan, setelah itu jenazah diletakkan diatasnya, setelah kain diberi harum2an. Kemudiah zenazah dipakaikan kain basahan (kain alas, baju, penutup kepala, dan cadar. Selanjutnya jenazah dibungkus seluruh tubuhnya dengan kan pembungkus.
– Lubang2 seperti lubang hidung, telinga disumpal dengan kapas.
– Lapisi bagian-bagian tertentu dengan kapas.
Cara menyalatkan jenazah:
-. Shalat jenazah adalah shalat dengan 4 takbir, tidak ada rukuk dan sujud.
– posisi kepala jenazah berada disebelah kanan. Imam menghadap kearah kepala jenasah bila jenasah itu laki2, dan menghadap kearah perut jika jenasah itu pererempuan.
– Syarat orang yang melaksanakan jenazah: menutup aura, suci dari hadas besar dan hadas kecil, bersih badan, pakaian, bersih tempat dari najis, menghadap kiblat.
– Jenasah telah dimandikan dan dikafani.
– Letak jenasah berada didepan orang yang menshalatkan, kecuali pada shalat gaib.
– Rukun shalat jenasah: nat, berdiri jika mampu, takbir 4 kali, membaca surah al Fatihah, membaca shalawat nabi, mendoakan jenasah. Memberi salam..
Tata cara shalat jenazah:
– seluruh jemaah berdiri, dengan nat melakukan shalat jenazah 4 takbir:”Aku niat shalat mayit 4 takbir fardu kifayah sebagai makmum/ imam karena Allah.
– Kemudian takbiratul ihram yang pertama, selanjutnya membaca surat al Fatihah.
– Takbir yang kedua setelah takbir membaca shalawat atas nabi Muhammad.
– Takbir yang ketiga membaca doa jenazah, :Allahhumag firlahu warhamhu wa’fuanhu wa akrimhu nujulahu waawasi’ madkholahu wagsilhu bil ma i wasalji wal barood, wanaq qini minal khoto yaya kama yunaqos saubul abyadu minaddanas. Wabdilhu daron khoiron min darihi wa ahlan khoiron min ahlihi wa qihi fitnatal qobri wa’ada bannar.
– Takbir yang ke empat membaca doa sebagaii berikut: “allahumma laa tahrimna ajrohu wala taf tinna ba’ dahu wagfirlana walahu.”
– Memperbanyak saf, jika jemaah shalat sedikit maka jemaah dibagi tiga saf.
Cara penguburan jenazah:
– tanah yang telah ditentukan sebagai penguburan digali dan dibatkan liang lahat sepanjang tubuh jenazah. Tinggi galian adalah setinggi orang dewasa ditambah setengah lengan orang dewasa, didalamnya dibuatkan liang lahat, dengan posisi miring kedalam kearah kiblat. Lebarnya kira2 satu meter. Maksudnya agar jasad tidak mudah dibongkar binatang.
– Setelah sampai di tempat pemakaman, jenazah dimasukan kedalam liang lahat dengan posisi miring dan menghadap kiblat. Pada saat meletakkan jenazah hendaknya dibacakan lafad2:”Bismilahi wa’ala millati Rosulillahi”
– Tali- tali pengikat kain kafan dilepaskan, pipi kanan dan ujung kaki ditempelkan pad tanah. Setelah itu jenazah ditutup dengan papan kayu atau bamboo. Diatasnya ditimbun dengan tanah sampai galian liang kubur itu rata. Tinggikan kubur itu dari tanah biasa sekitar satu jengkal dan diatas kepala diberi tanda batu nisan.
– Setelah selesai menguburkan, dianjurkan berdoa, mendoakan dan memohon ampunan untuk jenazah..

Tugas: siswa disuruh mempraktikkan tata cara pengurusan jenasah.

C. HAL-HAL YANG BERKAITAN DENGAN PENGURUSAN JENAZAH
1. Turut berbela sungkawa (takziyah).
– memberikan bantuan baik bantuan moral/ material
– menghibur
– mengikuti shalat jenazah dan mendoakan.
– Ikut mengantarkan jenazah.
– Tidak berbicara keras, bercanda, tertawa terbahak-bahak, atau bersikap lain yang tidak terpuji.
1. Ziarah kubur
– bertujuan mengingat kematian serta hari akhirat dimana manusia mendapat balasan sesuai dengan amal perbuatannya.
– Membaca doa ketika memasuki pintu gerbang:”AsSalamu’alaikum ya ahladdiyar minal mu’minina wal muslimina wa ana ingsya allahu bikum la hiqquna nas alallaha lana walakumul ‘a fiyah.
– Tidak boleh bernazar dengan niat tertentu berkaitan dengan takziyah.
– Tidak boleh mencium atau menyapu dengan tangan untuk minta berkah.
– Membangun taman-taman aatau bangunan disekitar kuburan hukumnya makruh.
– Hendaknya menyampaikan doa-doa kepada Allah, tentang memohon ampunan dan rahmat serta keselamatan.
– Tidak boleh menduduki kuburan.

BAB 10
TATA KRAMA PRIBADI

A. MENGAHRAGI HASIL KARYA ORANG LAIN
Menghargari berarti: memberi, menetukan, membubuhi harga, menaksir harga, memandang penting, (bermanfaat/ beguna), menghormati. Karya orang lain berarti: suatu karya yang positif, ide, gagasan, karya cipta seni, lagu, mesin, atau sesuatu produk yang bermanfaat bagi orang lain.
Mengahargaki hasil karya orang lain merupakan sikap terpuji, merupakan upaya mewujudkan keserasian, membina kerukunan antar manusia agar terwujud masyarakat saling menghormati dan menghargai sesuai dengan harkat dan derajat manusia.
Hadits: Sebaik2 manusia adalah yang selalu memberi manfaat terhadap orang lalin”. HR Mutafaqun alaih.
Hadits: Sesungguhnya Allah menyukai orang2 yang bekerja dan menekuni kerjanya. HR Baihaqi.
Melakukan sesuatu yang menimbulkan kegunaan dan manfaat bagi orang lain baik berupa benda, jasa, atau yang lainnya: disebut hasil karya.
Mengapa kita harus menghargai hasil karya orang lain: karena hasil karya diperoleh dengan kegigihan, kerja keras, ulet, kerajinan, perjuangan, ketekkunan serta penuh resiko.
Cara yang bias diwujudkan : tidak mencela, memberikan penghargaan.

B. PERLINDUNGAN TERHADAP HAK KARYA CIPTa
Islam memiliki ajaran tentang hak perlindungan yang berkaitan dengan hak ajazimanusia QS al Maidah:32.
Hadits rasul:”Barang siapa merampas hak seseorang muslim, maka dia telah berhak masuk neraka dan haram masuk surga”, Seorang lelaki bertanya,”walaupun itu sesuatu yang kecil, wahai Rasulullah? Beliau menjawab,” walaupun hanya sebatang kayu arak” HR Muslim.
Kedua dasar hokum diatas, mellindungi/ menjamin hak hidup, kepemilikan harta yang sah. Islam mengharamkan bentuk kezaliman termasuk menduplikat atau menggandakan hasil karya orang lain atau mencuri atau mengambil tanpa izin, sebuah konsep, de, gagasan, untuk kepentingan dirinya/ mendapat keuntungan dari harta atau karya orang lain. QS 2:188.
Islam mellindungi mata pencaharian, jiwa, harta, benda, dan hasil karya.
Melindungi pekerja dan hasil karya orang lain adalah menjadi suatu kewajiban. Bekerja merupakan suatu kehormatan yang perlu d ijamin: hadit:”Tidak ada makanan yang lebih baik yang dimakan seseorang dari pada makanan yang dihasilkan dari usahanya sendiri. HR Bukhari.
Islam menjamin pekerja sebagaimana hadits:” Berilah pekerja itu upahnya sebelum keringatnya kering., HR Ibnu Majah.

Tugas diskusi: sikap kamu, bila mellihat seseorang menyekiti/ melukai orang lain.

C. PENERAPAN SIKAP DAN PERILAKU
1. membeli produk asli di agen/ tempat2 resmi.
2. dilarang mencela, mengolok2, tidak menghargai hasil karya orang lain. Qs Al Hujura:11.
3. menghargai hasil karya orang lain berarti membina keserasian hidup.
4. menjaga melestarikan peninggalan nenek moyang berupa peninggalan bersejarah, ide, gagasan karya seni, budaya.

BAB 9
PERILAKU TERCELA

A. PENGERTIAN DOSA BESAR
Dosa besar: sesuatu yang bergetar dalam jiwa dan kita tidak suka orang lain mengetahuinya. HR Mulim.
Yang mendorong seseorang melakkukan dosa besar: tidak dapat melawanbujuk rayu setan, disebabkan imannya lemah, belum memiliki keyakinan yang kuat.
Hadits:” Shalat lima waktu dan shalat jum’at ke jum’at berikutnya menjadi penghapus dosa kecil yang terjadi diantaranya selama dosa besar tidak dikerjakan. HR Muslim dan tirmidzi.
Adapun dosa besar menurut hadits nabi:”Dari anas ibn Malik ra. Katanya Rasulullah saw pernah menyebutkan dosa-dosa besar atau pernah ditanya orang tentang hal itu. Beliau berkata,”Menyekutukan Allah, membunuh jiwa (manusia) durhaka kepada kedua orang tua.”setelah itu Beliau berkata:”Akankah saya beritahukan kepadamu dosa-dosa besar yang paling besar? Beliau melanjutkan, berkata bohong, kesaksian yang dusta. HR Bukhari.
Hadit lain:” dari Abu Hurairah ra. Dari Rasulullah saw Beliau bersabda,”Jauhilah tujuh macam dosa besar yang membinasakan. “Para sahabat bertanya, Wahai Rasulullah, apakah ketujuh macam dosa itu? Beliau menjaawab,”Menyekutukan Allah, sihir, membunuh jiwa manusia yang diharamkan allah kecuali dengan hak, memakan riba, memakan harta anak yatim, lar pada saat pertempuran, menuduh (berbuat zina) terhadap wanita-wanita mukmin yang selalu menjaga diri dan tidak pernah berfikir untuk berzina. HR Mutafaqun ‘alaih.

B. MACAM-MACAM DOSA BESAR
1. syirik= asraka-yusriku-syarakan artinya syarikat/ sekutu. Menurut ilmu tauhid syirik: perbuatan mensyarikatkan atau mensekutuan Allah, dengan sesuatu selain-nya, baik zat-nya, sifatnya, perbuatan-nya. Orang yang mensekutukan Allah disebut Musyrik. Merupakan dosa yang paling berat. Karena tidak akan memperoleh ampunan sebelum azal ditengggookan dia bertaubat nasuha (sungguh-sungguh) QS An Nisa: 48. Allah juga mengharamkan surga, dan melenyapkan semua pahala dan amalah bagi orang yang syirik.
Macam-macam syirik:
• syirik istiqbal: pengakuan adanya dua tuhan
• syirik tab’id yaitu pengakuan bahwa tuhan terdiri dari beberapa tuhan.
• Syirik taqrib, menyembah kepada selain Allah dengan maksud mendekatkan diri kepada Allah swt.
• Syirik taklid, menyembah kepada selain Allah karena mengikuti nenek moyangnya.
• Syirik sebab yaitu menyendarkan sesuatu yang telah terjadi kepada selain Allah.
• Syirik garad, yaitu mengerjakan ibadah dan amal shaleh bukan karena allah, tetapi karena maksud keduniaan (riya’, sum’ah).
Akibat perbuatan syirik:
• Allah tidak mengampuni orang yang bebuat syirik, apabila tidak bertobat.
• Allah mengharamkan surga bagi orang musyrik.
• Kedudukan manusia lebih tinggi/ sbg khalifah, pemimpin semesta alam, syirik berarti menyembah kepada makhluk yang dipimpinnya, menurunkan derajat diri sendiri.
• Akan rusak akhlaknya.
• Orang musyrik adalah najis sehingga haram untuk memasuki masjidil haram. At Taubah:8.
2. Durhaka terhadap kedua orang tua: dosa besar: membentak, menghardik, berkata yang tidak sopan, berkata yang sifatnya meremehkannya, menyakiti hati dan perasaan orang tua. QS Al Isra:23. hadits nabi: Keridha’an Allah adalah keridhaan kedua orang tua dan kemurkaan Allah adalah kemurkaan kedua orang tua.” HR Turmudzi, Ibnu Hiban, Al Hakim, dan Tabrani).
3. Bersaksi palsu: bersaksi/ syahadah-musyahadah yang berarti melihat dengan mata kepala./ pemberitahuan seseorang dengan lafal atau aku menyaksikan. Tidak halal seorang untuk bersaksi, kecuali mengetahui. Hokum kesaksian menurut sayiid Sabik dalam kitab fiqh sunah: fardu ‘ain. QS 2:283. QS At Thalaq:, al Maidah:8.
“Amat celakalah orang yang karena kesaksian nya menjadikan milik orang lain menjadi hilang”.
4. Sihir: menurut bahasa: menghilangkan/ memperlihatkan kebatilan dalam bentuk hak (kebenaran)/ sesuatu yang memakai cara lembut atau halus.
Menurut Ar Razi: sihir: tidak terlihat/ samara, terbayang dalam wujud yang bukan sebenarnya.
Menurut Ibnu Qudamah, sihir adalah bundelan (buhul), mantera-mantera, ucapan yang diucapkan atau ditulis/ mengerjakan sesuatu yang menimbulkan pengaruh pada badan, hati, akal orang yang terkena sihir.
Akibat sihir: membunuh, menjadikan sakit, menyebabkan seseorang tidak mampu melakukan hubungan suami istri, bercerai, membuat marah, menimbulkan rasa cinta tanpa melalui kesadaran yang penuh. Dengan demkian sihir merupakan kesepakatan atau perjanjian antara tukang sihir dengan setan dengan syarat tukan sihir harus melakukan perbuatan-perbuatan haram atau syrik sebagai imbalan dari bantuan dalam kepatuhan kepadanya.QS Saba:3.
5. Mencuri/ merampok: mencuri=mengambil harta orang lain dengan sembnyi2/diam. Merampok yaitu dengan pemaksaan biasanya disertai dengan kekerasan. Merupakan dosa besar yang wajib dihukum dengan dipotong tangannya. Bila seorang mencuri untuk yang perama kalinya maka yang dipotong adalah tangan kanannya dari pergelangan tangan. Bila ia mencuri yang kedua kalinya maka yang dipotong adalah kaki kirinya, dari ruas tumit. Bila ia mencuri yang ketiga kallinya maka ia harus dipotong tangan kiinya, bila ia mencuri yang keempat kalinya maka dipotong kaki kanannya, bila masih mencuri maka harus dipenjarakan sampai ia tobat. QS 5:38. pencuri baru dapat dihukum bila ada pengakuan yang jelas(tanpa di intimidasi) dengan 2 orang saksi yang adil. Apabila si pencuri menark kembali pengakuannya, maka tangannya tidak jadi dipotong, namun harus mengganti barang yang dicurinya karena bias jadi penolakan itu untuk menjaga tangan seorang muslim.
Syarat hukum potong tangan:
• Pencuri tersebut sudah balig, berakal, melakukan pencurian atas kehendaknya.
• Barang ang dicuri sedikitnya mencapai satu nnisab (3,6 gram emas), dan barang yang diambil dari tempat penyimpanannya, bukan barang kepunyaan si pencuri.
Wujud kita menjauhi perbuatan tercela:
• Tidak menyakiti teman-teman. Fisik perasaan
• Tidak mencuri/ menyembunyikan barang2 temen, segolah/ guru.
• Tidak menipu/ membohongi teman, guru, orang tua.
• Tidak membiasakan diri dengan perilaku yang merugikan orang lain.

6. Membunuh, menghilangkan nyawa oang lain.
Hak-hak utama yang dipelihara oleh Islalm: hak hidup, hak pemilikan, hak pemeliharaan nkehormatan, hak kemerdekaan, hak persamaan, hak menuntut ilmu pengetahuan hak hidup adalah paling utama qs al Isra’:33.
Didalam Islam ada yang disebut hukum jinayat yaitu tentang perbuatan dosa, maksiat, kejahatan (dilarang Syarak, ).
QS 4:93
     •           
93. Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja Maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya.

Hadits nabi:”Barang siapa membunuh dirinya dengan sesuatu, maka kelak ia akan disiksa dihari kiamat nanti dengan barang tersebut. HR. Muslim.

Jenis-jenis pembunuhan serta hukumannya:
a. pembunuhan sengaja, dengan perancanaan Dalam keadaan sehat penuh kesadaran. Hukumannya qisas dihukum mati, kecuali dimaafkan keluarga si terbunuh, dan kepadanya dituntut denda.
b. Pembunuhan tanpa sengaja, dengan alat yang tidak mematkan, hukumannya adalah penjara atau denda yang cukup berat.
c. Pembunuhan karena kesalahan aatau kehilafan semata-mata tanpa direncanakan dan tidak ada maksud sama sekali, misalnya kecelakaan, hukumannya adalah penjara atau denda ringan.

Jenis-jenis jinayat dengann sengaja
a. jinayat dengan sengaja: seseorang sengaja berniat ingin membunuh orang atau menyakitinya, kemudian ia pergi kepada orang tersebut, memukulnya dengan bsi atau dengan batu, atau menjatuhkannya dari tempat tinggi, atau menenggelamkannya ke dalam air, atau membakarnya dengan api, atau mencekiknya, atau memberi makanan yang diberi racun kemudian norang tersebut meninggal dunia, atau penjahat yang merusak oragan tubuh , atau melukainya. Hokum jinayat dengan sengaja ini wajib dilakukan kisas. QS 5:45.
Hadits:” Barang siapa ditumpahkan darahnya atau dilukai, maka ia bias memilih salah satu dari tiga hal, ia meminta kisas, mengambil diat, atau memaafkan (pelakunya). Jika ia mengambil pilihan keempat, maka haling-halangi keinginannya. HR. Bukhari.
b. Jinayat semi sengaja yaitu seseorang melakukan jinayat terhadap orang lain, namun tidak untuk membunuhnya/ tidak untuk melukainya. Misalnya seseorang memukul dengan tongkat sederhhana / menampar dengan tangan/ melemparkan sedikit air/ berteriak keras didepannya/ menyerudukkan kepala/ mengancam, kemudian karena itu orang muslim tersebut meninggal dunia. Hukumannya adalah: pelakunya wajib membayar diat yang ditanggung keluarganya, dan pelaku sendiri harus membayar kifarat. QS An Nisa:92.
c. Jinayat karena keliru/ tidak disengaja: melempar atau berburu, memotong-motong hewan, kemudian alatnya lepas mengenai orang lain dan meninggal dunia. Hokum jinayat seperti itu: hokum jinayat semi sengaja. Hanyaa saja, diatnya lebih ringan dan pelakunya tidak berdosa.
Ada beberapa sikap yang harus diihindari agar tidak terjadi perselisihan, diantaranya adalah:
• Mudah tersinggung
• Memiliki wawasan menutupi diri atau sulit mendapat orang lain.
• Tidak bias beradaptasi atau hidup dalam lingkungan majemuk.
• Tidak mau menerima kenyataan.
• Tidak siap menerima perkembangan jaman.
• Kurang informasi
• Suka memeksakan kehendak.
• Merasa paling besar
• Egois.
• Fanatic yang berlebiihan.
Untuk membentengi perilaku tercela/ khususnya sifat membunuh:
• Silaturahmi QS Ad Dukhan:1, A Anfal:1
• Menahan amarah: QS 3:133-134, Al Jatsiyah:23.
• Memaafkan kesalahan al A’raf:199
• Berbuat adil QS5:8
• Memperbanyak berbuat kebaikan 5:93, Al Mujadilah:9
• Suka menolong 5:2
• Bersikap lemah lembut QS 3:159
• Meninggalkan riba Qs 2:278
• Mengikuti jalan yang lurus Qs 6:133, 17:9
• Memakan makanan yang tayib
• Senantiasa berdoa kepada Allah QS Yunus:22, Al Mukmin:60, 2:186, al Ahqaf:15.
• Berlaku lurus terhadap manusia QS 9:7.
• Tidak pelit atau kikir qs at Thagabun:16.

Tugas: pendapatmu tentang hukuman mat? Analisislah dan berikanlah alas an serta upaya antisipasi serhadap perbuatan itu.

7. Riba dan memakan harta anak yatim: hukumnya haramd an dosa besar. QS 17:34. an Nisa:6
8. lari dari pertempuan: apbila yang menjadi kaidah dasar adalah salam damai, sedangkan perang sebagai pengecualian, maka berarti menurut ajaran Islam perang sama sekali tidak dikenal dalam keadaan bagaimanapun, kecuali pada dua keadaan:
a. mempertahankan diri, nama baik, harta, tanah air, ketika diserang musuh Qs 2:190, 246.
b. Mempertahankan da’wah dijalan Allah, apabila ada orang yang menghentikan dakwah ini dengan menyiksa orang-orang yang seharusnya terjamin keamanannya, dengan jalan merintangi mereka yang ingin memeluk ajaran islam/ melarang juru da’wah menyampaikan ajaran Allah.QS 2:190-193
Adapun lari deri medan pertempuran adalah perbuatan seorang pengecut. Ini berarti rela menyerahkan harta, jiwa kepada musuh, merelakan seluruh harkat dan martabat diinjak-injak oleh musuh.melarkan diri dari medan pereang dapat melemahkan semangat pejuang lainnya. Islam mewajibkan umatnya untuk tetap tegak mengahadapi musuh QS Al Anfal:15-16.
9. Asusila: perbuatan/ tingkah laku yang menyimpang dari norma-norma atau akidah kesopanan. Islam dengan Al Qur’an dan sunnah telah memasang bingkai bagi kehidupan manusia agar manjadi kehidupan yang dindah dan bersih dari kerusakan moralitas. Informasi dari al qur’an tentang pengetahuan hubungan antara lakilaki dengan perempuan QS An Nur:30
Factor-faktor timbulnya perilaku asusila:
a. factor lingkungan dan masyarakat yang cukup besar memberikan pengaruh teerhadap tingkah laku seseorang, khususnya remaja yang kondsinya berada pada masa pubertas dan pencarian jati diri sehingga mereka rentan terhadap pengaruh tersebut.
b. Kurangnya keteladanan, dari pihak yang seharusnya memberi/ menjadi teladan. Keteladanan ini mutlak diperlukan, khususnya oleh remaja karena contoh atau teladan memberikan kemudahan untuk proses pembiasaan perilaku pada kehidupan sehari-hari mereka.
c. Kurangnya sikap konsisten dari pihak yang seharusnya memiliki tugas tersebut. Sikap tidak konsisten terkadang membuat seseorang tidak memiliki patokan yang jelas mengenai hal-hal mana yang boleh dan mana yang tidak.
Zina adalah melakukan hubungan seksual yang diharamkan yang dilakukan oleh dua orang yang bukan suami istri. Zina: dosa besar. QS 17:32.
Hukuman bagi perbuatan zina: did era 100 X dan diasingkah dari negerinya yaitu ghoiru muhsan(bagi yang belum pernah menikah), di rajam dengan batu bagi yang muhsan(yang sudah menikah). Begitu juga bagi perbuatan liwat (sodomi)dirajam hingga meninggal dunia.
Hadits:”Siapa saja yang kalian dapati mengerjakan perbuatan kaum luth, yaitu liwat (sodomi), bunuhlah pelaku dan objeknya.” HR Abu dawud dan Turmudzi).
Hadits: dari Abdulah bin Abas:”Dicarikan rumah paling tinggi disalah satu desa, kemudian keduanya dijatuhkan dari atasnya dalam keadaan jungkir, kemudian dirajam dengan batu.

Apabila liwat/sodomi dilakukan kepada hewan, ia wajib dijatuhi sangsi terberat, yaitu dipukul dan dipenjara.
Apabila budak laki, laki dan wanita melakukan zina, maka dicambuk 50X baik muhsan/ goiru muhsan. QS 4:25.
Menuduh orang berbuat zina,(qazaf):dosa besar. Apabila yang menuduh itu orang merdeka dan tuduhannya tidak terbukti maka didera 80X, apabila yang menuduh itu budak dan tidak terbukti maka did era 40X. QS 24:4.

Dalam menerapkan had/ hukuman qazaf (hadisuk ifki)/ penyebar fitnah/ menuduh orang berbuat zina tetapi tidak terbukti disyaratkan beberapa hal:
• Pelaku qazaf adalah orang muslim yang berakal dan balig
• Orang yang dituduh berzina adalah orang baik2 yang tidak pernah berbuat zina.
• Orang yang dituduh berbuat zina meminta penerapan had qazaf terhadap penuduh karena ia mempunyai hak untuk meminta hal tersebut. Tetapi apabila ia memaafkan, maka hal itu diperbolehkan.
• Penuduh tidak dapat mendatangkan empat orang saksi atas kebenaran qazafnya.
Apabila salah satu syarat diatas tidak terpenuhi maka had qazaf tidak dapat dilaksanakan.

10. Melangga hak azasi manusia:
Beberapa pemahaman tentang hak azasi manusia adalah sebagai berikut:
– pengertian hak azasi manusia; hak2 dasar yang dibawa sejak lahir, yang melekat pada martabat manusia, hak dan kewajiban dasar manusia.
– Hokum Islam memberikan penjelasan mengenai hak azasi manusia: seperti larangan menindas wanita, anak2, orang tua, orang sakit, orang cidera, kehormatan dan kesucian, baik laki2/ perempuan harus dihormati, orang lapar harus diberi makan, orang telanjang harus diberi pakaian, orang sakit dan terluka harus dtolong tanpa memedulikan apakan muslim/ bukan bahkan musuh sekallipun. QS 5:2, 3:110.
– Islam adalah ajaran yang komperhensip: memiliki kiab sebagai penjelas, petunjuk atau pembeda. QS 2:185.
– Berikut ini adalah isi yang terkandung dalam hak azasi manusia yang disepakati hamper di seluruh dunia:
Kebebasan bependapat, beragama, dan bergerak
Hak memiliki, memberi, menjual, memanfaatkan sesuatu.
Perlakuan sama dalam hokum dan pemerintahan
Ikut serta dalam pemerintahan hak pilih dan dipilih
Hak ikut memilih pendidikan dan pengembangan kebudayaan.
Perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan.
– Bangsa Indosenia, mempunyai tugas dan kewajiban untuk membuktikan bahwa cinta damai menghormati hak asasi manusia. Ajaran islam membimbing umatnya menjadi umat yang mampu memberikan kedamaian dan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia didunia.
– Beberapa contoh perilakku pelanggaran hak assasi manusia:
 Membunuh manusia
 Membunuh anak2
 Mencuri
 Bezina
 Menipu atau berlaku curang
 Melakukan riba
 Melakukan judi atau maasyir.
 Memakan harta anak yatim
 Menyuruh atau mendukung kemungkaran, melarang/mencegah kebaikan.
 Menganiaya
 Menghianati amanah dan menipu.
 Membela penghianat
 Berkata2 palsu dan memberikan kesaksian palsu
 Berkata buruk
 Mengumpat, mengejek, mengolok2
 Memata-matai orang, atau mencari kesalahan orang lain.
 Menganggap rendah orang lain atau sombong.
 Bermaksud jahat atau menuduh zina kepada wanita yang baik,
 Kikir/ bakhil
 Menghina Tuhan umat agama lain.
 Memaksa kehendak.

Perwujudan dalam membenci sikap tercela:
 Mendekatkan diri kepada Allah, memohon perlindungan kepada-Nya.
 Menyisihkan harta atau rejeki untuk membantu orang-orang yang memerlukan bantuan.
 Selalu mendukung, turut membantu, aktif mengikuti kegiatan yang bersifat syiar atau dakwah.
 Menggembirakan kaum duafa seperti anak yatim piatu, orang yang sedang sakit, fakir miskin, agar turut merasakan kegembiraan dan perhatian dari saudaranya sesame muslim.

Tugas: diskusi
Kamu sedang melihat seorang siswa menempelkan rubric untuk majalah dinding yang isinya menghina guru. Kamu hendak menegurnya, tetapi diurungkan karena takut melanggar hak azasi manusia, bagai mana pendapatmu? Kemukakan alasannya!

BAB 8
IMAN KEPADA KITAB-KITAB ALLAH

A. PENGERTIAN DAN NAMA-NAMA KITAB
Kitab yaitu kumpulan wahyu Allah yang disampaikan kepada para rasul untuk diajarkan kepada manusia sebagai petunjuk dan pedoman hidup. Sedangkan suhuf yaitu wahyu Allah yang disampaikan kepada
rasul, tetapi masih berupa lembaaran-lembaran yang terpisah.
Persamaan dan perbedaan kitab dan suhuf adalah kitab dan suhuf sama-sama wahyu Allah.
Perbedaan: isi kitab lebih lengkap dari pada isi suhuf. Kitab dibukukan sedang suhuf tidak dibukukan.
Perintah beeriman kepada kitab2 Allah :QS 4:136
Selain menurunkan kitab, Allah menurunkan suhuf seperti kepada Nabi Ibrahim as dan Musa as Qs Al A’la,:19.
Fungsi dari kitab2 Allah swt: untuk menuntun manusia dan meyakini Allah swt, dan apa yang diturunkan kepada para Nabi QS 2:136
Dalam Al Qur’an ada 4 buah kitab yang diturunkan kepada Nabi2 yaitu Taurat diturunkan kepada Musa,, Zabur diturunkan kepada nabi Daud,, injil kepada nabi Isa as, dan Al Qur’an diturunkan kepada nabi Muhammad saw.
Al qur’an adalah kitab terakhir yang memiliki keistimewaan, yaitu senantiasa terjaga keaslannya dari perbuatan atau pemalsuan. QS Al Hijr:9

Tugas: apakah kamu telah merasakan fungsi Al Qur’an? Berapa kalikah kamu membacanya dalam sehari? Sudahkan mengkajinya? Uraikan!

B. TANDA PENGHAYATAN TERHADAP IMAN KEPADA KITAB-KITAB ALLAH
Umat manusia, khususnya kaum muslim harus meyakini bahwa Allah swt telah menurunkan kitab-kitab-Nya kepada para nabi atau rasul sebagai pedoman hidup bagi umatnya masing-masing. Alqur’an sebagaikitab yang terakhir dan penyempurna kitab-kitab sebelumnya yang telah diturunkan kepada nabi Muhammad.
Hikmah yang diirenungi mengapa Allaah menurunkan Al qur’an sbb:
• Agar kehidupan manusia menjadi aman, damai, tenteram, sejahtera, selamat dunia akhirat serta mendapat ridha Allah dalam menjalani kehidupan. Taha:2 danmaryam:15,33.
• Untuk mencegah dan mengatasi perselisihan diantara sesama manusia yang disebabkan perselisiihan pendapat. Dan merasa bangga terhadap apa yang dimilkinya masing2. meskipun berbeda pendapat tetap dibolehkan. Qs 10:19, hud:118, az zumar:8. 2:213, 17:53, 16:64,90, al mukminun:52-54.
• Sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang yang beriman dan bertakwa QS 2:1-3, 3:138, al jatsiyah:20, al an’am:90, ibrahim:52, az zummar:41.
• Untuk membenarkan kitab2 suci sebelumnya, qs 3:3, 4:136, 5:48, 6:92, 7:157-158, 10:37.
• Untuk menginformasikan bahwa setiap umat pada nabi dan rasul terdahulu mempunyai syariat/ aturan jalannya masing-masing dalam menyembah Allah. QS 2:148, 177, al Hajj:67, 24:41, al lain:4, 17:84, 21:92-93.
Tugas:diskusi, apakah menurumu kitab suci yang ada saat ini masih asli dan diajarkan oleh rasul-rasul Allah? Jelaskan cara menyikapinya dan beserta alas an-alasannya.

C. HIKMAH PENGHAYATAN TERHADAP IMAN KEPADA KITAB-KITAB Allah.
Tahapan2 dalam memahami isi kandungan al qur’an:
• Mengetahui dan memahami filosofi Islam sebagai agama yang mendapat rida Allah QS 3:
• Mengetahui tata karma membaca Al Qur’an.
• Mengetahui bahwa didalam Al Qur’an banyak sekali surah/ayat yang mengandung perumpamaan/ berupa perumpamaan.
• Kita harus menggunakan akal ketika mempelajari dan memahami Al Qur’an.
• Kita harus menggunakan akal dalam memahami ayat Al Qur’an.
• Al Qur’an diturunkan bukan untuk menyusahkan manusia, untuk mempermudah dan agar segera cepat dilaksanakan.
• Harus mengetahui bahwa ayat2 di dalam alqur’an terbagi menjadi 2 macam, ayat2 yanng muhkamat yang tegas, jelas/ mudah dimengerti. Ayat2 yang muhtasyabihat: sulit dimengerti dan hanya Allah yang mengetahui makna dan maksudnya.
• Kita harus menjalankan isi kandungan Al Qur’an sesuai dengan keadaan dan kesanggupannya masing-2. Qs Yusuf:2, 4:36, ath thalaq:7, 2:215, 3:92, 2:269.

Tugas: diskusi:
Andi belum bias membaca Al qur’an, lalu ia mengikuti kegiatan ekstrakurikuler diisekolanya. Karena waktu sangat sedikit, yaitu seminggu sekali, maka ia meminta bantuan temannya untuk menajai belajar membaca Al Qur’an. Berikanlah pendapatmu untuk mencari jalan keluar agar Andi segera bias mengaji.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: